Articles

De Nutteloosheid van Hun Geest

Dagelijks in de Schriften te Lezen – Romeinen 8

Vers van de Dag – Efeziërs 4:17
Dit zeg ik daarom, en betuig het in den Heere, dat moet je niet meer kan lopen als de rest van de Heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun geest,

Devotionele Gedachten
Wij bestuderen Efeziërs 4:17-32 als we doorgaan om te leren wandelen in waarheid en in deze studie zijn we gestart met het feit dat er een verschil is tussen mensen die gered zijn en degenen die dat niet zijn. De verlosten wordt ons verteld in de Schrift hebben de geest van Christus. Zij hebben het vermogen om te mediteren op het Woord van God en hebben de geest door het woord te gebruiken om hen te transformeren en hun denken te vernieuwen. Maar de verlorenen, zij die Jezus Christus niet kennen, hebben gedachten die nutteloos, verduisterd, onwetend en blind zijn.

dat is nogal een statement om te maken, is het niet? Maar het is waar. Wij zijn vermaand Niet te wandelen zoals de heidenen wandelen. Wij zijn anders. Zij kennen Christus niet, zij hebben niet geloofd, zij hebben zich niet bekeerd, Zij zijn niet wedergeboren, verlost of bekeerd. En de Bijbel vertelt ons in duidelijke en duidelijke termen wat we moeten weten over de geesten van gevallen en verloren mensen. Hun denken is vol duisternis (EF.5:8), vijandschap tegen God (Rom. 8:7), vergiftigd (hand. 14:2), vernederd (Rom. 1:28), op de dingen van het vlees gezet (Rom. 8:5), verblind (2 Kor. 3:4; 4:4), ijdel opgeblazen (Kol. 2:18), corrupt (1 Tim. 6:5; 2 Tim. 3:8), verontreinigd (Titus 1:15), onstabiel (Jakobus 1:8), en tenslotte, zoals we vandaag zullen bestuderen, zinloos (EF. 4:17).

we zouden veel tijd kunnen besteden aan deze kenmerken van de geest van een verloren man, maar het volstaat om te zeggen dat we altijd kritisch moeten zijn en wat een verloren persoon zegt moeten toetsen aan de waarheid van de Schrift. Waarom wenden we ons tot TV psychologen en talkshow diva ‘ s om te leren leven? Wat weten zij van het Woord van God? We vergeten vaak hoe anders we zijn dan de verlorenen.

omdat we gered zijn, is een deel van onze hoogste plicht aan God om hem lief te hebben met heel ons verstand (Lucas 10:27). Dit kan alleen worden bereikt door een verlost bewustzijn, een bewustzijn dat onderworpen is aan de geest, want de Geest verlicht het Woord van God zodat we het kunnen begrijpen en gehoorzamen. Alleen, als verloren mensen, hebben we niet de mentale capaciteit om het Woord van God werkelijk te begrijpen of toe te passen op ons leven. Het werk van de Geest in verlichting is absoluut noodzakelijk.

dit is trouwens een van de drogredenen van het idee dat amok binnen bepaalde segmenten van het christendom dat leert dat alles wat we moeten doen om ons land te redden is om iedereen naar de Bijbel te laten leven. Of het nu door wetgeving of andere middelen is, er zijn mensen die eerlijk geloven dat als we allemaal gewoon doen wat de Bijbel zegt (over moraliteit) dan zullen de dingen veel beter zijn dan ze zijn. Ik heb gehoord van bedrijven en sportteams die hebben besloten dat er dingen zullen worden gedaan in hun organisatie op basis van wat de Bijbel leert.

maar hier is wat er gemist wordt-als we niet de Heilige Geest hebben die in ons woont en het woord voor ons verstand verlicht, dan kunnen we dat woord niet begrijpen of gehoorzamen! Het probleem is niet dat we mensen moeten laten doen wat de Bijbel zegt-het probleem is dat we de verlorenen moeten redden!! Zonder wedergeboorte is er geen bijbelse moraal want zonder Christus is er geen echt goed motief of actie. Zij die geloven dat verloren mensen gezegend kunnen worden door te doen wat de Bijbel zegt-zonder geloof en zonder berouw en zonder gehoorzaamheid aan het evangelie – moeten eerst naar de Romeinen gebracht worden. 8:7-8 –

want het vleselijke verstand is vijandschap tegen God; want het is niet onderworpen aan de wet van God, en kan ook niet zijn. Dus zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

maar laten we nu eens kijken naar deze zin uit Efeziërs 4:17:

dit zeg ik dan, en getuig in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk de overige heidenen wandelen, in de zinloosheid hunner gedachten. ,

een gevallen geest is een zinloze geest. Ongeacht de wonderen die het kan aanschouwen of het “goede” dat het kan bereiken ten behoeve van de mensheid, het is allemaal volslagen futiliteit in het licht van de eeuwigheid. Alleen wat tot in de eeuwigheid gedaan wordt, zal duren. En alleen de dingen die Christus bereikt in en door zijn volk zal enige blijvende eeuwige waarde hebben.

de term futiliteit betekent ” het niet bereiken van de gewenste resultaten, nooit slagen.”Wat er ook lijkt te gebeuren, het is altijd zinloos, zinloos en onsuccesvol.

zij die een zinloze geest hebben worden beschreven als zij die de dingen van God als dwaasheid zien. Volgens 1 Korintiërs 2: 14 kan de natuurlijke mens (met zijn zinloze geest) de dingen van God niet kennen of ontvangen, omdat we geestelijk onderscheidingsvermogen moeten hebben om aan die dingen deel te nemen. Evenzo vertelt Kolossenzen 2: 18 ons dat de zinloze geest van gevallen mensen ijdel is opgeblazen, vol van valsheid, en bedrieglijk. Het is de gevallen geest die ons probeert te bedriegen van onze eeuwige beloning.

zij die een zinloze en verontreinigde geest hebben, kunnen geen goed doen! Luister naar dit-dit is belangrijk. We denken vaak dat het termen van goed en kwaad, maar we niet in te zien dat sommige dingen die lijken te zijn goed zijn eigenlijk niet goed! Wat maakt het verschil?Titus 1: 15 zegt: “voor de reinen zijn alle dingen rein, maar voor hen die onrein zijn en niet geloven is niets rein. ; maar zelfs hun verstand en geweten zijn verontreinigd.”Als een persoon verloren is, verontreinigd, vleselijk, natuurlijk, dood in hun zonde, dan is niets rein voor hen of van hen. Zelfs hun verstand en geweten zijn bezoedeld.

helaas denken veel verloren mannen dat ze het allemaal hebben uitgedokterd. Ze kunnen de wonderen van de Bijbel, het bestaan van God, weg verklaren en ze kunnen zelfs mensen verwarren door te denken dat goed kwaad is en kwaad goed – of erger nog, dat er helemaal geen onderscheid is tussen goed en kwaad omdat waarheid voor hen allemaal relatief en situationeel is.

ze denken dat ze het allemaal hebben uitgedokterd, en in tegenstelling tot het getuigenis van God zelf zoals het is vastgelegd in Zijn Woord, denken ze dat ze inherent goed en zuiver zijn. Spreuken 16: 2 vertelt ons echter dat wanneer een mens denkt dat hij rein is, het uiteindelijk God is die de geest weegt.Een blik op Prediker 1:2 onthult ons ook dat links op ons de enige logische en juiste conclusie die we kunnen maken over het leven zonder God is dat zo ‘ n leven niets anders is dan ijdelheid. Zinloos. Zinloos.

dit toont ons dan de behoefte aan verlichting in de bekering van zondaars! Tenzij de Heilige Geest ons verstand verlicht met waarheid, kunnen we niet ontsnappen aan de dwaasheid en futiliteit van onze verdorven geesten. Er is geen uitvogelen van de waarheid, Er is geen begrip, er is geen wijsheid, er is geen goed zonder Christus. Zonder hem, zonder de geest van Christus, zonder getransformeerd te worden door Zijn Woord en vernieuwd te worden door Zijn Geest, zijn onze gedachten nutteloos.

dit bewijst voor ons dat er buiten Christus niets werkelijk en werkelijk goed is. Want de mens zonder Christus wandelt in de futiliteit van zijn geest. En waarom zouden we zo willen lopen?

Links voor verdere studie
(links om elk dagelijks onderwerp in meer detail te bestuderen als je de wens en de tijd hebt)

menselijke verdorvenheid door RC Sproul
de natuurlijke blindheid van de mens in de dingen van religie door Jonathan Edwards

bijbellezing voor verdere studie
Rom. 1:28, 8:5, 7; 1 Cor. 2: 14; Kol. 2: 18; Titus 1: 15
EF. 5: 8; Handelingen 14: 2; 2 Kor. 3: 4; 4:4; 1 Tim. 6: 5; 2 Tim. 3:8

aanbevolen liederen voor aanbidding
bewust van onze menselijke zwakheid
Moge de geest van Christus, mijn Verlosser

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.